SIRIRAJ RESEARCH PROJECT CLUB


Find Out More

ที่มาและความสำคัญคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งปณิธานว่าจะผลิตบัญฑิตผู้ให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมาย คณะฯได้วางพันธกิจด้านการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการจากพันธกิจด้านการศึกษาดังกล่าว คณะฯจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “การวิจัย” ซึ่งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 ใน 9 ด้าน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได้แก่ “สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย Research Excellence”

การวิจัยถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาการต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การพัฒนาระบบงาน และที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังที่กล่าวมา จึงได้จัดตั้ง ชมรมยุวนักวิจัย (SINEXT) ขึ้น เพื่อสร้างความเป็นนักวิจัยให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์ศิริราช โดยมีชมรมเป็นเสมือนเวทีกลางที่จะเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านการวิจัยได้มีโอกาสได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตลอดจนสร้างโอกาสในการวิจัยให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของชมรม๑. เพื่อสร้างบรรยาการศแห่งการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจพร้อมเปิดโลกทัศน์ทางด้านการวิจัย ให้กับนักศึกษาแพทย์

๒. เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาแพทย์

๓. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์

ขั้นตอนการทำวิจัยผ่านชมรม

๑. กิจกรรม Orientation lab rotation เพื่อเปิดทัศนคติและโลกทัศน์ในการวิจัย

๒. หาความรู้และประสบการณ์การวิจัยผ่าน Lab rotation และการฟังบรรยายต่างๆ

๓. ปรึกษา Review board เพื่อให้คำแนะนำสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจในการทำวิจัย

๔. เข้าร่วม Matching system เพื่อจับคู่นักศึกษากับสถานที่ดูงานที่นักศึกษาสนใจเพื่อเพิ่มเติมทักษะ


โครงสร้างหลักของชมรม

ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์


อ.ดร.นพ ยอดยิ่ง แดงประไพกิจกรรมที่เคยจัด • Lab rotation
 • โครงการ Lab rotation จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้อมูลพื้นฐานและทักษะการวิจัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต่างๆในโรงพยาบาลศิริราช สร้างทัศนคติ และแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์วิจัยในคณะฯ โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมคือ มีการจัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ พาไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติการต่อไป

  รูปภาพกิจกรรม


  ภาพนักศึกษาขณะร่วมกิจกรรมการบรรยาย Introduction to research โดย ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต

  ภาพกิจกรรมขณะนักศึกษากำลังเข้าชมห้องปฏิบัติการ

  ภาพกิจกรรม Reflection

  กิจกรรมในอนาคต • Review Board
 • ระบบสนับสนุนการวิจัยที่ทำเพื่อนักศึกษาแพทย์ โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ที่มาให้คำแนะนำและเตรียมตัวก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

 • Junior researcher kit
 • รวบรวมขั้นตอนและหลักการทำการวิจัยพื้นฐานต่างๆเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่เริ่มทำวิจัยมีความสะดวกสบายในการทำวิจัยมากขึ้น

 • การนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษาแพทย์ ในงานประชุมวิชาการศิริราช ๒๕๕๘